Integritetspolicy

ALLMÄNT

Denna policy avseende integritet och marknadsföring beskriver hur Mago Scandinavia AB (org.nr 556785-7064), 541 34 Skövde, e-post: kontakt@mago.se samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller då Mago tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Mago, exempelvis vid besök på webbplatsen. Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Mago. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

PERSONUPPGIFTER

Mago är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning.

NÄR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Mago samlar in och behandlar personuppgifter om dig när vi tar fram offerter, när du genomför ett köp, prenumererar på Magos nyhetsbrev, använder dig av Magos kundtjänst, besöker Magos webbplats eller ett event som Mago anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Mago. Informationen som samlas in från dig krävs för att du ska kunna ingå avtal med Mago och för att Mago ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

De personuppgifter Mago samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund är

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning av Magos webbplats
 • Uppgifter om dina köp
 • Organisationsnummer
 • I vissa fall samlar vi även in personnummer (se punkten om Personnummer nedan)

PERSONNUMMER

Personnummer är en extra skyddsvärd personuppgift som Mago hanterar med stor försiktighet och som vi enbart samlar in när vi har en rättslig grund för behandlingen. Personnummer behandlas av Mago i följande fall

 • För kreditupplysning vid vissa typer av köp
 • För att kunna på ett säkert sätt identifiera kunder vid avtalsskrivning vid vissa typer av köp
 • För att hantera ärenden gällande inkassering och indrivning med Kronofogdemyndigheten
 • Identifiering vid spårbarhet vid ackrediteringar.

I de fall Mago samlar in och behandlar personnummer hanteras dessa på lagligt och korrekt sätt så att du ska känna dig trygg. I samband med att du lämnar ditt personnummer till oss så får du också information om behandlingen.

PRENUMERATION PÅ MAGOS NYHETSBREV

De personuppgifter Mago samlar in och behandlar om dig som prenumererar på vårt nyhetsbrev är

 • E-postadress

VARFÖR BEHANDLAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Mago behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Mago dina personuppgifter i syfte att

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Magos varor och tjänster
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom kreditbedömningar
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
 • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.


Utöver uppräkningen ovan behandlar Mago personuppgifter om de som prenumererar på vårt nyhetsbrev i syfte att

 • Lämna information och rikta marknadsföring per e-post avseende Magos varor och tjänster

LAGLIGA GRUNDER

Mago baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet. Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller nyhetsprenumerant, för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering av kunder, till exempel baserat på totala inköpssummor. Mago behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning. I vissa fall kan Mago ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

PROFILERING

Mago kan behandla dina personuppgifter genom profilering. Analys kan ske om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp för att tillhandahålla dig erbjudanden och för att bjuda in dig till event.

Du kan när som helst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa Magos kundtjänst eller genom att kontakta oss via e-post: kontakt@mago.se. När Mago har mottagit din anmälan kommer Mago att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

HUR LÄNGE SPARAR VI UPPGIFTER OM DIG?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, i enlighet med denna integritetspolicy. Mago kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka Magos rättsliga intressen, exempelvis om det pågår en juridisk process.

Mago sparar uppgifter om kunder i högst 15 år efter det att kunden senast genomfört ett köp för att vi ska kunna fullgöra vårt garantiåtagande och upprätthålla en bra supportnivå till våra kunder.

Mago sparar uppgifter om nyhetsbrevprenumeranter så länge prenumerationen pågår. Du kan när som helst avregistrera dig genom att klicka på länken i nyhetsbreven.

VEM LÄMNAR VI UT UPPGIFTER TILL?

Mago lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det. Personuppgifter kan komma att lämnas ut av Mago om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Magos rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

ÄNDRING AV INTEGRITETSPOLICY

Mago har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Mago kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av integritetspolicyn.

SKYDD AV DINA PERSONUPPGIFTER

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Mago. Mago har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrning och brandvägg.

DINA RÄTTIGHETER

Mago ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Mago kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av begära

Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12.3 b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer vi enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen.

Om du inte vill att Mago behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att eposta till kontakt@mago.se. När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

COOKIES

När du besöker vår webbplats använder vi cookies, du hittar mer information om hur vi behandlar cookies i vår cookiepolicy.

KONTAKTINFORMATION

Tveka inte att kontakta Mago om du har några frågor om denna integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag, kontakt@mago.se