Leveransvillkor

För att kunna beställa reservdelar hos oss på Mago behöver du registrera dig. 

Vi behöver informationen för att kunna leverera och fakturera. Att registrera sig hos oss är säkert och konfidentiellt – vi delar inte med oss av de uppgifter du skriver in. Klicka på ”Logga in” och följ sedan instruktionerna på skärmen. Observera att vissa fält inte får lämnas tomma. Dessa är markerade med en asterisk (*).

När du registrerat dig får du med automatik ett epostmeddelande med ditt lösenord. Vänligen byt detta lösenord till ett personligt lösenord vid nästa inloggning. Informationen du lämnade är sparad, och om någon uppgift behöver ändras kan du enkelt göra detta.

Beställningar görs via ”Reservdelar” eller ”Shoppingvagnen” i huvudmenyn. När du kommit fram till kassan är det dags att välja betalningssätt och fraktsätt. Via e-post bekräftar vi att din order har blivit mottagen, därefter processas ordern via oss eller återförsäljare.

LEVERANSSÄTT

Schenker Parcel eller Schenker Ombud, vid större gods Schenker System.

LEVERANSVILLKOR
Fritt vår anläggning i Skövde.

BETALNINGSSÄTT
Faktura

ÖVRIGT
Efter att du placerat ordern får du en orderbekräftelse via e-post som kvittens på att vi mottagit den. Är du registrerad som kund hanteras din order enligt normala rutiner. Handlar du för första gången så sker sedvanlig kreditbedömning. Därefter bekräftas ordern direkt från oss eller vår återförsäljare.

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

 1. Inledning
  Dessa allmänna betalnings- och leveransbestämmelser skall äga tillämpning i den mån de inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.
 2. Pris
  Leveransdagens pris gäller. Om order är lagd tidigare med annat pris, meddelas köparen skriftligen, varvid denne äger rätt att annullera ordern inom i meddelandet angiven tidsfrist. Pris anges alltid exklusive mervärdesskatt. För order där ordervärde exkl. frakt understiger SEK 500,00 exkl. moms tillkommer en order-/expeditionsavgift på SEK 300,00.Vi reserverar oss för momsändringar, pris- och valutaförändringar som står utanför vår kontroll.
 3. Slutande avtal
  Avtal innefattande dessa villkor (punkt 1 – 11) skall anses ha kommit till stånd då Säljaren efter att ha erhållit beställningen avsänt ett skriftligt ordererkännande. Poststämpels datum gäller härvid.
 4. Faran för godset
  Om annat ej överenskommit skall godset levereras ex works. Tidpunkten för övergång av faran för godset bestäms i överensstämmelse med de internationella regler för tolkning av handelsuttryck (incoterms) som gällde den dag då avtalet ingicks. Kan Köparen inte mottaga godset på avtalad dag måste han omgående meddela Säljaren om detta.
 5. Force Majeure
  Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder i det fall de inträffar sedan avtalet slutits och hindrar eller försvårar dess fullgörande: eldsvåda, strejk, avtalskonflikt, översvämning, farsot, krig, inbördeskrig, uppror, upplopp, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, varuknapphet, samt varje annan omständighet som parterna ej kan råda över. Det åligger part som önskar åberopa sådan omständighet att omgående skriftligen underrätta den andra parten.
 6. Betalning
  Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum, om ej annat skriftligen avtalats. Om annat ej överenskommit skall betalning ha kommit säljaren tillhanda senast på den förfallodag och på det bankkonto som är angivet på fakturan oavsett om godset har eller kommer att reklameras.
 7. Dröjsmål med betalning
  I det fall Köparen icke erlägger betalning så att betalningen är tillgänglig för säljaren på förfallodagen skall han ersätta Säljaren med en dröjsmålsränta som uppgår till 2 procentenheter per månad räknat på belopp från förfallodagen. Förorsakar Köparens dröjsmål med betalning Säljaren kostnader i form av kurs-, inflations- eller devalveringsförlust eller uppkommer härigenom påminnelsekostnader, inkassokostnader, rättegångskostnader eller andra kostnader skall Köparen även svara för dessa.
 8. Säljarens rättigheter
  I det fall Köparen utan giltigt skäl fördröjer betalning utöver förfallodagen, äger Säljaren intill dess betryggande säkerhet ställts för betalning hålla icke levererad del av vara inne eller, där den är försänd men ej kommit i köparens besittning, hindra dess utgivande. Säljaren äger jämväl häva köpet, om Köparen ej genast efter anmaning ställer betryggande säkerhet.
 9. Äganderätt
  Levererat gods skall förbli Säljarens egendom i den lagstiftningen i det land där godset finns så medger, intill dess att hela det avtalade beloppet betalats. Äganderätten inkluderar rätten till godset i levererat eller förändrat skick och rätten till de tillgångar eller likvida medel som Köparen kan ha uppburit genom disposition av godset eller produkter som fastställts därav. Likvida medel som Köparen uppburit härför skall hållas avskilda på särskilt konto.
 10. Reklamation
  Fel i gods skall reklameras skriftligen till Säljaren eller dennes agent inom 8 dagar efter varans mottagande eller där så ej kan ske, genast efter felets upptäckande. Fel eller brist i godset skall noggrant specificeras.
 11. Produktansvar
  Skulle levererat gods visa sig vara behäftat med fel för vilket Säljaren är ansvarig, är Säljaren skyldig att i eget val återtaga, ersätta eller reparera godset. Säljaren ansvarar inte i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada som Köparen eller tredje man åsamkas i samband med brukande av gods som Säljaren levererat.
 12. Skiljedom
  I händelse av tvist i anledning av detta avtal kan den part som avser väcka talan hänvända sig till ordinarie domstol på svarandens (motpartens) ort eller, om han så föredra istället överlämna saken för slutligt avgörande till skiljenämnd. Form och forum för avgörande av tvist enligt ovan fastställs slutligt till det rättsforum som först registrerar av endera parten väckt talan. Om tvisten enligt ovan skall avgöras genom skiljenämnd skall detta ske genom skiljedom enligt reglerna för:Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman. Svensk lag skall vara tillämplig på det i avtalet reglerade rättsförhållandet, utom vad avser innehållet i punkt 8, där lagen i det land där godset finns skall gälla.